מעודכן לשבת הקרובה 11.05.2019

תקנון האתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן הודעה מראש.

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר שבת openשבבעלותם ובניהולם שלDMI Ltd  3 (להלן: "האתר"), שכתובתם למסירת דברי דואר: ת.ד. 12003 ת"א 61120.

האתר הינו אתר מידע לאתרים שונים הפתוחים בשבת (להלן: "האתר").

כל האמור בתנאי השימוש (להלן גם: "ההסכם") נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש וכניסה לאתר, לרבות כל שימוש בשירות המוצע בו, המידע ו/או תוכן המוצג באתר, לרבות באמצעות מערכת ההודעות ו/או המיילים ככל שיהיו (להלן: "השירותים"), מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך  להתקשר בהסכם. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. בעלות
 2. יובא לתשומת ליבו של כל צד המעוניין לעשות שימוש בתכני האתר כי חזקה שכל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר, ומוגנים על-פי כל דין, לרבות כל השירותים הנכללים באתר, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, וכדומה.
 3. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי מכל סוג בחומר מאתר זה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים באתר אסורה בהחלט, ומהווה, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 4. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת האתר בכתב.
 5. רישיון שימוש מוגבל
 6. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש עבור עצמך בשירותי האתר ובמידע המסופק בו.
 7. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל, ייחשב כהפרה של הסכם זה.
 8. פרסום הודעות ו/או תכנים אחרים באתר
 9. בפרסום תכנים שונים באתר זה, לרבות מאמרים וכרטיסי עסק, לא יהא כדי ליצור יחסי גומלין בין המפרסם לאתר, לרבות: יחסי שותפות ו/או עובד מעביד ו/או נציגות ו/או שליחות וכיוב'.  
 10. בפרסום הודעות ו/או מאמרים ו/או כרטיסי עסק ו/או תכנים אחרים, הינך מתחייב כי החומרים אשר העלית הינם בבעלותך בלבד וכי האחריות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן תחול עליך בלבד.
 11. הינך מתחייב לפרסם מידע אמין ומהימן, להימנע מפרסום חומר המוגן בזכות יוצרים, למעט אם הינך בעל זכויות היוצרים, להימנע מפרסום תכנים שאינם מוסריים ו/או מזיקים ו/או מהווים לשון הרע, ו/או תכנים בשפות אחרות זולת עברית ואנגלית, ולהימנע מפרסום התבטאויות פוגעניות על-פי חוק. אין ביכולתו של האתר לבדוק את ההודעות בטרם הפרסום וחובתך לוודא תקינותם כאמור לעיל. כל פרסום התבטאות פוגענית ו/או בלתי מהימנה יכול להביא לנקיטת הליכים פליליים ו/או אזרחיים נגד המפרסם ו/או נשוא הפרסום, כמו גם לסנקציות אחרות כגון הסרה ו/או מחיקת המאמר ו/או ההודעה ו/או תכנים אחרים.
 12. הינך מתחייב שלא לפנות במסרים כאמור בס' 5ג לעיל, למשתמשים אחרים באתר לרבות באמצעות דוא"ל ו/או צ'אט.
 13. האתר רשאי להעלות תכנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/און דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 14. האתר רשאי לאסור פרסום תכנים ו/או למחוק תכנים מבלי ליתן על כך הודעה מראש.
 15. בפרסום תכנים באתר הינך מקנה בזאת לאתר את זכויות היוצרים בתכנים לרבות ביצוע הגהה, שינויים בתכנים, הדגשה, ומסחור.
 16. האתר רשאי לבטל קישורים בתכנים שפירסמת.
 17. התכנים הינם באחריות המשתמש המעלה אותם בלבד, האתר מעלה את התכנים כפי שהם ואינו מתחייב לבצע בהם שינויים כלשהם לרבות: עריכה, הגהה וכיוב'.
 18. בפרסום תכנים הינך מאשר למשתמשים לעשות שימוש בתכנים באופן הוגן, בהתאם לאמור בהסכם זה.
 19. האתר ו/או מי מטענו, אינם אחראים באופן ישיר ו/או עקיף לפגיעה בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות ו/או לנזקים אחרים  למפרסמי תכנים באתר העשויים להיגרם ע"י משתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו, ולא תהיה למפרסם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
 20. בפרסום תכנים באתר הינך מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מפרסום תכנים אלו, לרבות הוצאות משפט.
 21. האתר רשאי לסחר ו/או להעביר לאחר מטעמו את רישיון השימוש הנ"ל.
 22. חל איסור לשתול הודעות ו/או תכנים, שכל תכליתם הינם קידום אתרים במונעי חיפוש (seo).

 

 1. השעייה/מחיקת חשבון
 2. כל שימוש בחוסר תום לב ו/או שלא לפי תנאי השימוש ו/או החוק לרבות: אי תשלום עבור שרותים שנרכשו ע"י המשתמש דרך האתר (ככל שידרש תשלום), מסירת פרטים שגויים, שימוש/מסירת פרטי כרטיס אשראי חסום/שאינו בתוקף, עשויים לגרום להשעייה, סיום ו/או מחיקת החשבון באתר ו/או למניעת השימוש באתר ו/או למחיקת כל מידע שלך ו/או עליך מן האתר, בנוסף לנקיטת הליכים משפטיים.
 3. אופן השימוש באתר
 4. הינך מתחייב לעשות בתכנים באתר שימוש הוגן ולצרכים אישיים בלבד, חל איסור למכור תכנים מהאתר ו/או לגבות כספים בגין שימוש בתכנים שפורסמו ע"י המפרסם באתר.
 5. הינך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות ע"פ כל דין, של האתר ושל המשתמשים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר.
 6. האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע. מומלץ לקבל חוות דעת מגורם מקצועי. האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתיגרם למשתמש בגין שימוש לא זהיר באתר על תכניו ו/או בגין הסתמכות על האתר כתחליף לחוות דעת מקצועית.
 7. על מנת להשתמש בשירותי האתר השונים, יתכן שתידרש למלא את פרטיך האישיים בהתאם לטופס הרישום המובנה של האתר.
 8. הינך מתחייב שלא להטעות מי ממשתמשי האתר ו/או האתר בנוגע לזהותך ופרטיך האישיים כפי שצויינו בטופס הרישום שלך, ובנוגע לנתונים ו/או תכנים שנמסרו ו/או הועלו על ידיך לאתר.
 9. הינך מתבקש למלא את פרטיך האישיים במקומות המיועדים לכך בלבד.
 10. האתר אינו מתחייב לאשר את רישומך לאתר ורשאי לפסול טופס רישום בשלמותו/בחלקו.
 11. הינך מתחייב שלא לפרוץ לכרטיסים אישיים ו/או לכל מידע של משתמשים אחרים.
 12. הינך מתחייב שלא להטריד משתמשים אחרים.
 13. האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידיך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
 14. הינך אחראי לכל קשר בינך לבין משתמש אחר, אין האתר אחראי לנזקים שעשויים להיגרם לך כתוצאה מקשר ו/או ממפגש מכל סוג עם משתמש אחר באתר.
 15. האתר אינו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך ע"י צד ג' ו/או עקב השימוש באתר באופן בלתי זהיר על ידך.
 16. על אף האמור לעיל, ככל שתוטל אחריות על האתר לפיצוי בגין נזק שעשוי להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לא יעלה סכום הפיצוי על סך רבע השכר הממוצע במשק.
 17.   האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
 18. תשלום
 19. סעיף זה יחול ככל שתידרש לשלם דמי רישום.
 20. דמי הרישום והשימוש באתר הינם בהתאם למחירון האתר המתעדכן מעת לעת. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
 21. לא יושבו כספים בגין אי שימוש באתר ו/או בשירותיו ו/או בגין ביטול התקשרות עבור שרות שהחל ו/או עקב ביטול ממפאת הפרה יסודית של הסכם זה על ידך.
 22. האתר רשאי להציע שרותים בחינם.
 23. המנוי לאתר מתחדש באופן אוטומאטי, אם ברצונך לבטל את המנוי עליך להודיע לאתר 7 ימים טרם סיום המנוי בכתב לפקס: 1533-5371028. הביטול יכנס לתוקפו בתוך 7 ימים מעת קבלת ההודעה.
 24. האתר לא ישיב כספים ששולמו ע"י משתמש למשתמש שמינויו בוטל עקב הפרת הוראות הסכם זה.
 25. סודיות ואבטחת מידע
 26. פרטי משתמש, ככל שינתנו לך, הינם מידע חסוי, המאפשרים ביצוע פעולות בחשבונך. באחריותך לשמור בסודיות את פרטיי המשתמש שיינתנו לך, ולוודא שמירתם ע"י אחרים החשופים להם.
 27.  האתר נוקט באמצעי אבטחה לשמירה על סודיות פרטי המשתמשים לרבות: שמות, פרטי אימייל, ופרטי כרטיס אשראי, ומניעת האפשרות מפני משתמשים אחרים לשינוי תכנים שהועלו ע"י משתמשים אחרים. יובהר, כי אין האתר אחראי לנזק מכל סוג שיגרם למשתמש או לצד ג' בגין איבוד מידע ו/או שיבוש במידע ו/או שימוש במידע ללא הרשאה.
 28. בשימוש באתר יתכן כי יאספו נתונים אודותיך ואודות משתמשים אחרים הצופים בתכנים שהעלית, דוגמת: מנהגים, עמודים נצפים, רכישות, וכיוב', השימוש בנתונים אלו יעשה בכפוף להסכם זה.
 29. האתר יעביר פרטי משתמשים לרשויות או לטיפול משפטי במקרים בהם: משתתף ביצע מעשה/מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או מי מטעמו ו/או בכל צד ג' אחר, ו/או במקרה בו משתתף עשה שימוש באתר לצורך מעשה בלתי חוקי או במטרה לסייע במעשה בלתי חוקי, ו/או במקרה בו משתתף היפר את תקנון האתר או הסכם עם האתר או מי מטעמו, ו/או במקרה בו ניתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטי המשתתף, ו/או במקרה בו למשתתף ולאתר מחלוקת/טענה/הליכים משפטיים.
 30. קוד התנהגות
 31. השירותים הניתנים באתר הינם לשימושך בלבד ועל אחריותך. על השימוש להתבצע בתום לב, באופן זהיר והוגן, וכמקובל על-פי כל דין, ועל-פי הוראות האתר.
 32. כל שימוש מזיק ו/או פוגעני כלפי אחרים ו/או בלתי חוקי הינו אסור לחלוטין.
 33. כל שימוש שלא ע"פ הסכם זה, על-ידך ו/או על-ידי מי מטעמך, עשוי להביא למניעת השימוש שלך באתר לאלתר ו/או לחיובך בפיצויים ו/או בכל סעד או סנקציה הקבועים בחוק.
 34. הגבלת אחריות האתר לפרסומים
 35. באתר זה מפורסמים, מוצרים תכנים ומודעות, שאין להנהלת האתר מידע לגבי דיוקם, אמיתותם ו/או מהימנותם. על כן, כל המסתמך על האמור במודעות הפרסומיות ו/או בתכנים עושה כן על אחריותו.
 36. ההודעות והפרסומים ניתנים לשימוש כפי שהם, אין לאתר אחריות ולא תהיינה לך כל טענות כלפי האתר, עובדיו, או מי מטעמו בגין השימוש בשירותים, במידע לרבות: צורה, תוכן, טיב, תועלת התאמה לצרכים וכיוב'.
 37. ההודעות והפרסומים באתר משקפים את דעת המפרסם ולאו דווקא את  השקפת האתר.
 38. אולם, אם הנך חש נפגע מפרסום זה או אחר, או שהנך סבור כי פרסום באתר פוגע בזכויותיך,  אנא פנה אל הנהלת האתר, ואנו נערוך בדיקה עם המפרסם, ככל שניתן יהיה להשיגו, ובמידת הצורך נבצע הסרה של ההודעה, אם אינה עומדת בהוראות החוק או מהווה התנהגות בלתי מקובלת לטעמנו.
 39. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים, האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
 40. יצירת קישורים אל האתר מותנית בהסכמת האתר בלבד. ניתן ליצור קישורים אך ורק במידה ולא מתקיימים התנאים להלן: א. הקישור יוצר מסגרת סביב האתר, שינוי ויזואלי או תוכני. ב. הקישור יוצר מצג שווא או הטעיה באשר לאתר, שירותים או המידע המופיעים באתר. ג. הקישור פוגע במוניטין האתר.
 41. הינך רשאי לבצע קישורים לאתר מאתרים אחרים, ובלבד שהאתר ממנו מתבצע הקישור אינו אתר העוסק בתכנים פורנוגרפיים, תכנים בלתי מוסריים. חל איסור לבצע קישור מסגרת (I frame).
 42. האתר אינו מתחייב, כי השירותים המסופקים על-ידו יהיו נטולי תקלות ו/או פגמים או כי תהא זמינות מלאה של שירותי האתר בכל עת.
 43. האתר אינו מתחייב כי השרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מכל דבר אחר העשוי לפגוע במחשב המשתמש או בצד ג' כלשהו.
 44. אין באמור לעיל כדי להטיל על האתר אחריות למצגים שהוצגו בפניו ע"י צדדים שלישיים  בניגוד לתנאים לעיל ויש בהם משום הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן.
 45. מדיניות פרטיות
 46. מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר.
 47. האתר מסרב לקבל לידיו מידע סודי או קנייני מגוף או אדם המפרסם באתר. גוף או אדם ששלחו מידע כאמור לעיל, מצהירים ומסכימים כי המידע אינו סודי ומעניקים לאתר רישיון בלתי מוגבל, לפי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את המידע, לפרסם במידה או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי להידרש לתמורה כלשהי.
 48. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או לבעליו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
 49. עדכון תנאי ההתקשרות

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן הודעה מראש. התנאים יחייבו ממועד פרסומם באתר.

 1. מקום השיפוט

הדין החל על הסכם זה, הינו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז ת"א ו/או מרכז בלבד.

 1. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה, לכתובת ת.ד. 12003 ת"א 61120 ולפקס: 1533-5371028.